Aquest web utilitza 'cookies' pròpies i de tercers per oferir un millor servei. En navegar per aquesta pàgina web, accepta l'ús que en fem. Podeu canviar la configuració de cookies en la configuració del seu navegador.
Close

Política de Qualitat

POLÍTICA INTEGRADA DE QUALITAT, MEDI AMBIENT I SEGURETAT I SALUT AL TREBALL

La Política de Qualitat, Medi Ambient i Seguritat i Salut al Treball es fonamenta en el compromís adquirit pel grup LLABRES FELIU per desenvolupar una gestió que asseguri la qualitat dels nostres productes i serveis d’edificació i d’obra civil amb un compromís de respecte i protecció del medi ambient i amb la garantia de Seguretat i Salut en el treball comprometet-nos a la prevenció de danys i el deteriorament per la salut.

D’acord amb aquesta responsabilitat, es proposa dur endavant les directrius següents:

• Anteposar la satisfacció i les demandes del client al simple benefici econòmic i emprar la qualitat com a instrument de gestió en les nostres activitats.

• Crear una cultura de gestió fonamentada en la qualitat del servei, la protecció ambiental i la seguretat i la salut al treball, dignificant el treball dels postres membres de forma continuada.

• Disposar a les obres de prou recursos humans i tecnològics a fi d’aconseguir més qualitat, seguretat i eficiència en la producció.

• Executar totes les activitats en un marc de protecció ambiental en el qual es fomenti la conservació de l’entorn en aquelles àrees en què es fan les activitats, el consum racional de recursos naturals, la gestió eficient dels residus i la prevenció de la contaminació.

• Complir la legislació ambiental i de Seguritat y Salut al treball aplicable, i també tota la resta de requisits que l’organització subscrigui.

• Aconseguir un alt nivell de seguretat i salut en el treball; desenvolupar, aplicar i mantenir un model gestió orientat als processos, a la protecció ambiental i a la Seguritat i Salut al treball, i cercar a més la millora contínua en aquests aspectes.

• Integrar aquest sistema en la gestió de l’organització, de manera que la Seguritat i Salut s’incorpori en totes les activitats que es facin.

• Garantir la participació i la informació del personal de l’empresa i fer efectiu el seu dret de consulta, així com proveir-los de plans de formació específica que permetin augmentar l’eficiència en la producció, que és el fonament del nostre grup, sense menyscabar la qualitat de les obres, el respecte al medi ambient i la seguretat i salud al treball.

• Integrar els nostres proveïdors i clients en el compromís actiu de la millora de les condicions de treball i impulsar-ne la conscienciació i la participació per tal d’assolir l’èxit comú de qualitat, seguretat i prevenció.

• Promoure un ambient de confiança i suport als col•laboradors mostrant interès per escoltar-los, i col•laborar en la solució de les seves necessitats implicant totes les persones de l’organització en la cultura del respecte, la justícia, l’honestedat i la transparència.

Tot el personal del grup LLABRES FELIU està obligat a complir aquesta política de Qualitat, Medi Ambient i Seguritat i Salut al treball.

Anualment, la Direcció proposarà objectius quantitatius específics per desplegar aquesta política amb el propòsit de millorar constantment el sistema de gestió implantat

Miguel Llabrés Feliu
– President –
1 de Juny de 2010 (Ed. 4-R)